notice    교재구입 김지훈 2004.09.06 0 201
notice    인공지능 관련 영화 분석 보고서... 김지훈 2004.11.13 104 231
4    자극 반응 Agent 김지훈 2004.09.06 0 353
3    인공지능의 개념과 역사 김지훈 2004.09.06 0 202
2    인공지능이란? 김지훈 2004.09.06 0 213
1    인공지능 [人工知能, artificial... 김지훈 2004.08.31 0 265
 
 
copyright designboard / skin designboard